North China Railway Archive

小王莊線 (xiaowangzhuangxian)


ID 旧字 新字 ピンイン 緯度 経度 路線
0050 小王莊 小王荘 xiaowangzhuang
0016 南倉 南倉 nancang 39.196859 117.175468